Tingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja broneerimiskeskkondade: www.tallatoed.ee, e-kirja ja telefoni teel (edaspidi kokkuvõtvalt broneerimissüsteem) omanik Empatrax OÜ vahel broneerimissüsteemi vahendusel broneerimisega kaasnevate tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad broneerimissüsteemi vahendusel aja broneerimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Empatrax OÜ on õigustatud toormaterjali ja halduskulude suurenemisest tulenevalt ning broneerimissüsteemi parema ja turvalisema kasutamise huvides vajadusel käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.invaabi.ee ja/või www.tallatoed.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.invaabi.ee ja/või www.tallatoed.ee. Kui Te edastasite oma broneerimissoovi enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Empatrax OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind

2.1. Broneerimissüsteemi hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.3. alapunktis 1) või 2) sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20% või 9%.

2.3. Individuaalsete tallatugede valmistamisel arvutatakse eraldi hinnad: konsultatsioonile, diagnostikale, individuaalsetele tallatugedele ja korrektsioonielementidele (vajadusel).

3. Broneeringu vormistamine

3.1. Tallatugede valmistamiseks on võimalik aega broneerida www.tallatoed.ee lehekülje vahendusel, e-kirja teel või telefoni teel.

3.2. Leheküljel www.tallatoed.ee vahendusel broneerides luuake Teie broneering hetkel, kui olete pärast aja valimist ja ankeedi täitmist klikkinud lingile „Send“.

3.2.1. Broneeringu vormistamise lehel valige kalendrist sobiv kuupäev, seejärel kellaaeg ning sisestage nõutavad andmed. Pärast tingimuste läbilugemist klikkige nupule “Send”.

3.2.2. Palun olge broneeringu vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie edasine häireteta teenindamine.

3.3. E-kirja teel broneerides loetakse Teie müügileping sõlmituks pärast seda, kui olete saanud vastu e-kirja või telefonikõne kinnitusega, et Teid oodatakse tallatugesid valmistama.

3.4. Telefoni teel loetakse müügileping sõlmituks pärast kõnes saabuvat kinnitust meie klienditeenindajalt broneeritud kuupäeva ning kellaaja sobivuse kohta.

3.4. Individuaalsete tallatugede müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates broneeringu vormistamise hetkest kliendi poolt broneeringusüsteemis (www.tallatoed.ee, e-kirja teel või telefoni teel).

4. Toodete eest tasumine

4.1. Valmistatud individuaalsete tallatugede eest saate tasuda pärast tallatugede valmistamist kohapeal:
1) kaardimaksega
2) sularahas.

4.2. Müügiarve väljastatakse Teile koos ostetud kaubaga kas paberkandjal või e-posti aadressile.

5. Broneeringu kinnitamine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.4. kinnitatakse Teie broneeritud aeg mõistliku aja jooksul.

5.2. Juhul, kui Teie poolt valitud aeg ei ole meist mitteolenevatel põhjustel pärast broneerimist enam saadaval, teavitab Teid mõistliku ajal jooksul sellest meie klienditeenindaja ning pakub Teile uut võimalikku aega. Juhul, kui Te kaotate mitte saadava aja tõttu broneerimise vastu huvi, on Teil õigus Lepingust taganeda ja oma broneering tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.2.).

5.3. Palun jälgige broneerimise vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi broneeringu kinnitamisel ja Teiega kontakti saamisel. Empatrax OÜ ei vastuta broneerimisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

6. Tellimuse tühistamine ja tootest taganemine meelt muutes

6.1. Teil on õigus pärast broneerimise vormistamist broneering tühistada kuni 24 tundi enne saabuvat broneeritud aega, saates Empatrax OÜ elektronposti aadressile info@invaabi.ee ühemõttelise vastavasisulise teate koos broneeringul toodud nime, kuupäeva ning kellaajaga.

6.2. Tühistades aja vähem kui 24 tundi enne broneeritud aega või kohale mitte ilmumise korral on Empatrax OÜ-l õigus esitada Teile arve tekitatud kahju hüvitamiseks kuni 50% ulatuses teenuse maksumusest. Klausel ei kehti force majeure (vääramatu jõud) juhtumite korral. Mõjuvast mitteilmumise põhjusest tuleb ise Empatrax OÜ-d broneeritud ajal kohale mitteilmumise korral viivitamatult teavitada helistades või SMS-i teel numbril: 55 605 125 või e-kirja teel info@invaabi.ee.

6.3. Individuaalselt valmistatud tallatoed on valmistatud täpselt Teie jalavaevustest ja näidustustest lähtuvalt, seetõttu ei ole võimalik toodet tagastada ega ümber vahetada pärast tallatugede valmistamist ning ostu. Suhelge meistriga ning andke talle tagasisidet kogu valmistamise protsessi ajal, kuna tallatugesid valmistatakse neid Teile pidevalt proovides. Euroopa Liidu seadustest lähtuvalt ei ole kohapeal soetatud tootest hiljem võimalik põhjuseta taganeda või seda ümber vahetada.

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. Empatrax OÜ vastutab individuaalsete tallatugede (edaspidi toodete) nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad garantiiaja jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. Empatrax OÜ ei vastuta:

1) tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Empatrax OÜ elektronposti aadressile info@invaabi.ee. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotate Te õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.3.1. Oma majandus- või kutsetegevuses müügilepingu sõlminud ostja peab lepingule mittevastavust sellest teatamisel piisavalt täpselt kirjeldama.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Empatrax OÜ kulul.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.6. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Empatrax OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate Empatrax OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Empatrax OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest juhul, kui kahju on tingitud asjaolust, mida Empatrax OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Empatrax OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki broneerimissüsteemi külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Empatrax OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, soovi korral on külastajal õigus nõuda oma andmete kustutamist broneerimissüsteemi andmebaasist.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja Empatrax OÜ vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.4. Empatrax OÜ isikuandmete töötlemise info ja autoriõigused on toodud eraldi dokumentides rubriigis “Kasulikku“.

Tagasi